طباطبایی فهیمه سادات, و جاوید محمدجواد. 2013. “آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):139-62. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4749.