میرزازاده افسانه. 2013. “سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):113-37. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4748.