طاهری فاطمه. 2013. “جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):79-112. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4747.