عباس‌زاده عباس, برهانی فریبا, فروغ عامری گلناز, و نجمی دولت‌آبادی ساره. 2013. “ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):33-53. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4745.