مهستی جویباریلیلا, غناسامیه, صرافی خیرآبادسمیه, و ثناگواکرم. 2013. “تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24), 11-31. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4744.