اکبری لاکه مریم, شمسی‌گوشکی احسان, و عباسی محمود. 2023. “سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14):113-30. https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.42333.