نیرومند توماج سمیرا, اسمعیل نژاد گنجی سیدمختار, شیرافکن هدی, و منوچهری علی اصغر. 2023. “بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 16 (47):1-10. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630.