حاتميحسين, بحرينيانعبدالمجيد, جوانبختمريم, و غفاريسميه. 2012. “بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3799.