بحرینیانسیدعبدالمجید, سعادتراضیه, شاكرينزهت, و عزیزیفریدون. 2012. “بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3798.