بوالهریجعفر. 2012. “نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3796.