یزدانی علی اصغر, عباسی محمود, و ابراهیمی محمدنبی. 2012. “مبانی عرفانی سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3794.