محقق‌ داماد سيد مصطفي. 2012. “مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3793.