اصفهانی محمد مهدی. 2012. “سلامت معنوی و دیدگاه‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3792.