صادقیرویا, و صادقیتابنده. 2022. “تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36736.