مقدمعلی, و رنجی جفرودینیما. 2022. “تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران ”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-15. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36441.