جعفریمجتبی, سبزواریسکینه, برهانیفریبا, و بانشیمحمدرضا. 2012. “دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 155-71. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3637.