بحرينيانسيد عبدالمجيد, دلشادحسین, شاكرينزهت, و عزیزیفریدون. 2012. “بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 127-53. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3636.