بوالهریجعفر, دوس علی وندهدی, و میرزاییمصلح. 2012. “رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 101-25. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3635.