مرزبندرحمت اله, و زكويعلي اصغر. 2012. “شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 69-99. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3634.