ابوالقاسمیمحمد جواد. 2012. “مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 45-68. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3633.