ابوالقاسمیحسن. 2012. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 8-10. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3631.