عباسیمحمود, عزیزیفریدون, شمسی گوشکیاحسان, ناصری رادمحسن, و اکبری لاکهمریم. 2012. “تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 6 (20), 11-44. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3629.