روشن‌زادهمصطفی, نفرمریم, تاج‌آبادیعلی, و محمدیسمیه. 2021. “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35934.