محسن‌پورمریم, و طاهری گودرزیحجت. 2021. “همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-17. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35869.