دانیالیسمیرا, و مظلوم‌رهنیعلیرضا. 2022. “ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-19. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35670.