محمودیمدینه, مهاجرانبهناز, و رزاقیمحمد. 2022. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-16. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35618.