هوشمندمریم, و لعلیمریم. 2021. “روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35337.