زاهدی‌پورفاطمه, حسینیسیده‌عاطفه, و جلیلیامین. 2021. “مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-15. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35268.