عربی صدیقه. 2021. “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46):1-5. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35138.