محمدموساییفرشید, سناییحسین, محمدزادهراضیه, عباسیحسن, صیادی مقدمدانیال, و محسن‌پورمحدثه. 2021. “دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-10. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35029.