قارونیکسری, یعقوبی‌پورفاطمه, قارونیبهنام, بختیارمریم, بختیارکتایون, بیرجندیمهدی, و بستامیفاطمه. 2021. “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35011.