قربانقلیتهمینه, ثناگواکرم, پهلوان‌زادهباقر, و جویباریلیلا. 2021. “ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34791.