بالدیزهرا, رجبی فرجادحاجیه, و نصیری‌پورامیراشکان. 2021. “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-19. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34676.