سوریحسین, کدیورپروین, کرامتیهادی, و حسن‌آبادیحمیدرضا. 2021. “تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-17. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34075.