باشکوهمحمد, و بیگی فیروزیالله‌یار. 2021. “تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.33890.