جلالیانعسکر. 2021. “کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-14. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.33769.