قاسم‌زاده علیشاهیابوالفضل, زاهد بابلانعادل, معینی‌کیامهدی, کاظمیسلیم, مکلفخلیل, و دیوبندافشین. 2021. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-18. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.31514.