کبرائی ابکنارفائزه, منصورقناعیرویا, امیدظهیرسمیه, و پورعینیماهرخ. 2021. “حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29840.