مهدیونسیدعلی, پوشگانزینب, ایمانی‌پورمعصومه, و رزاقیزهرا. 2017. “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 11 (40), 7-14. https://doi.org/10.22037/mej.v11i40.17898.