محمد علیزاده افشین, داوری فرنوش, منصوری معصومه, و محمدنیا مونا. 2017. “تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 10 (38):59-68. https://doi.org/10.22037/mej.v10i38.15879.