عباسی محمود. 2016. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):7-12. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14563.