طباطبایی فهیمه سادات. 2016. “مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):147-68. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14561.