برهانی فریبا, و عباس‌زاده عباس. 2016. “تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):122-46. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14560.