زرگران آرمان, محقق زاده عبدالعلی, قاسمی یونس, و مروت محمدحسین. 2016. “اخلاق پزشکی در ایران باستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):91-121. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14559.