نصر سید حسن, و عباسی مترجم: محمود. 2016. “دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):67-90. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14558.