فیض سید رضا. 2016. “مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):39-66. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14556.