ساشادینا عبدالعزیز, زالی مترجمان: علیرضا, و عباسی محمود. 2016. “تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1 (2):13-38. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14555.