طاهری مجید. 2016. “راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3). https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14452.