رحمانی منشادی حمید. 2016. “مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):157-95. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14451.