ربانی محمد. 2016. “نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):129-40. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14449.